கம்மன்பிலவுக்கு அதிரடி காட்டிய கீதநாத் காசிலிங்கம்!

0
36

நான் இப்போது பிரதமருடன் இருக்கிறேன். இந்தச் செய்தியை நான் அவருக்குப் வாசித்தேன்,

அதற்கு அவருடைய பதில், “கம்மன்பில வழக்கம் போல் பொய் சொல்கிறார்” என்பதாகும்.

கம்மன்பிலவுக்கு அதிரடி காட்டிய கீதநாத் காசிலிங்கம்!