வாக்காளர்கள் தம்மை பதிவுசெய்துக் கொள்வதற்கான இறுதி நாள் நாளை

0
83

2022ஆம் ஆண்டிற்கான வாக்காளர் டாப்பில் வாக்காளர்கள் தம்மை பதிவுசெய்துக்கொள்வதற்கான  இறுதித் தினம் நாளை (12) யுடன் நிறைவடைகின்றது.

இந்த வருடத்திற்காக வாக்காளர் பெயர் பட்டியல் ;தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.. அவை பிரதேச செயலகங்களில் தற்சமயம் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. பெயர் பட்டியலில் தமது பெயர் உள்ளனவா என வாக்காளர்கள் சரிபார்த்துக்கொள்ள முடியும். கடந்த வருடத்திற்கு அமைய வாக்காளர் பெயர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.