க.பொ.த.(சா.தர)ப் பரீட்சை நேர அட்டவணை வெளியானது

0
298

 க.பொ.த.(சா.தர)ப் பரீட்சை – 2021 (2022) நேர அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது.

பரீட்சைகள் திணைக்களத்தால் இந்த நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.