அஜித் ரோஹன உட்பட இருவர் இடமாற்றம்

0
466

இரண்டு சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்கள் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்படி, குற்றவியல் மற்றும் போக்குவரத்துப் பிரிவின் சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹன, தென் மாவட்டத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அதேபோன்று, தென் மாவட்டத்திற்குப் பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் ராஜித ஸ்ரீ தமிந்த கிழக்கு மாகாணத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்கள் இருவருக்கு இடமாற்றம் - Newsfirst
சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் ராஜித ஸ்ரீ தமிந்த