‘யாஷிகா, நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணினாய் என்றால் அது நடக்கவே நடக்காது!’ கன்னத்தில் பளார் விட்ட ஐஸ்வர்யா.

0
231