வானத்தில் கடவுளை போல் உருவான உருவம்? ஆச்சரியமடைந்த மக்கள்!

0
62