ஓவியாவுக்கு ஆரவ் மேல் இருந்தது காதல் ! ஆனால் யாஷிகாவுக்கு மகத் மேல் மேல் இருப்பது ?

0
49