உலக பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசைப்படி மீண்டும் முன்னேறியுள்ளது கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

0
86

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகப் பல்கலைக்கழகங்களின் ‘வெபோமெட்ரிக்ஸ்’ தரவரிசையின்படி, இலங்கைப் பல்கலைக்கழகங்களில் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம் மீண்டும் முன்னேறியுள்ளது.

ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தலில் சிறந்து விளங்குவதற்கான கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் அர்ப்பணிப்பு வெபோமெட்ரிக்ஸ் தரவரிசையில் அதன் தொடர்ச்சியான வெற்றியினை பிரதிபலித்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகம் அதன் முந்தைய உலக தரவரிசை நிலை 1531 இலிருந்து 1468 இற்கு முன்னேறியுள்ளதாக UOC அதன் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

2017 முதல் 2021 வரையிலான ஐந்தாண்டு காலப்பகுதியில் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைய உள்ளடக்கம், சுயவிவரங்களில் உள்ள மேற்கோள்கள் என்பன இந்த முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக வழிவகுத்துள்ளது.