சதொசாவிற்கு புதிய தலைவர் நியமிக்கப்பட்டார்!

0
105

சதொசவின் புதிய தலைவராக முன்னாள் உப ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி துஷார திஸாநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதேவேளை, முன்னாள் தலைவர் வேணுர குணவர்தன பிரதித் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.