5 செயற்கை கோள்களை விண்ணில் செலுத்திய சீனா

0
116

கிழக்கு சீனக் கடலில் இருந்து 5 செயற்கைக்கோள்களை சீனா வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது.

Jilin-1 Gaofen 03D உள்ளிட்ட செயற்கைக்கோள்கள், Long March-11 ராக்கெட் மூலம் திட்டமிட்டபடி வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் ஏவப்பட்டன.

இந்த செயற்கைக் கோள்கள் நில வள ஆய்வு, நகர்ப்புற திட்டமிடல், பேரிடர் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளைச் செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது.