பிரித்தானிய வீசாவுக்கான கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு

0
190

இங்கிலாந்துக்கு வெளியே செய்யப்பட்ட விசாக்கள் மற்றும் விண்ணப்பங்களுக்கான கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்த அறிவிப்பை பிரித்தானிய குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது.

Visas and applications made outside the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Visit visa – short up to 6 months£95£100£5
Visit visa – long up to 2 years [footnote 1]£361£376£15
Visit visa – long up to 5 years£655£670£15
Visit visa – long up to 10 years£822£837£15
Visiting academic – more than 6 months but no more than 12 months£190£200£10
Private medical treatment visa – more than 6 months but not more than 11 months£190£200£10
Transit visa – (direct airside transit)£35£35£0
Transit visit visa (landside transit)£64£64£0
Visa for the purpose of joining a ship or aircraft as a member of the crew of that ship or aircraft£64£64£0
Electronic Visa Waiver£30£30£0
Single-entry visa to replace a Biometric Residence Permit (BRP)£154£154£0
Certificate of Entitlement Nationality Right of Abode (outside the UK)£388£388£0
Transfer of Conditions (Vignette Transfer) application made overseas£154£154£0
Other visa£516£531£15
Hong Kong British National (Overseas) for 30 months – main applicant and dependants£180£180£0
Hong Kong British National (Overseas) for 5 years – main applicant and dependants£250£250£0
Route to Settlement£1,523£1,538£15
Route to Settlement – other dependant relative£3,250£3,250£0
Route to Settlement – refugee dependant relative£388£388£0
Indefinite leave to enter the UK as the dependant of a member of the armed forces under Appendix Armed Forces to the Immigration Rules.£2,389£2,404£15
Indefinite leave to enter the UK as a foreign or Commonwealth citizen discharged from HM Forces under paragraph 13 of Appendix Armed Forces to the immigration rules.n/a£2,404n/a
Call out/ out of hours fee (per hour/part hour) – service of consular officers£142£142£0
Receiving, preparing and forwarding documents – consular functions£141£141£0
Administrative review£80£80£0

Work – applications made outside the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Innovator – main applicant and dependants£1,021£1,036£15
Start-up – main applicant and dependants£363£378£15
Approval letter from a competent body in respect of an initial application for Global Talent£456£456£0
Global Talent – main applicant – where Approval Letter is required£152£167£15
Global Talent – main applicant – where Approval Letter is not required£608£623£15
Global Talent – dependants only£608£623£15
Tier 1 (Exceptional Talent) – dependants only£608£623£15
Tier 1 (Entrepreneur) – dependants only£1,021£1,036£15
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) – dependants only£363£378£15
Tier 1 (Investor) – main applicant and dependants£1,623£1,638£15
Skilled worker, where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less – main applicant and dependants£610£625£15
Skilled Worker, where a certificate of sponsorship has been issued for over three years – main applicant and dependants£1,220£1,235£15
Skilled Worker – shortage occupation where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less – main applicant and dependants£464£479£15
Skilled Worker, shortage occupation where a certificate of sponsorship has been issued for over three years – main applicant and dependants£928£943£15
Skilled Worker – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less [footnote 2] – main applicant and dependants£232£247£15
Skilled Worker – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for over three years [footnote 2] – main applicant and dependants£464£479£15
Skilled Worker – Shortage Occupation – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less [footnote 2] – main applicant and dependants£232£247£15
Skilled Worker – Shortage Occupation – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for over three years [footnote 2] – main applicant and dependants£464£479£15
Intra-Company Transfer where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less – main applicant and dependants (until 10 April 2022)£610£625£15
Intra-Company Transfer where a certificate of sponsorship has been issued for over three years – main applicant and dependants (until 10 April 2022)£1,220£1,235£15
T2 Minister of Religion – main applicant and dependants£610£625£15
Intra-Company Transfer – Graduate Trainee – main applicant and dependants£482£497£15
International Sportsperson where a certificate of sponsorship has been issued for 12 months or less – main applicant and dependants£244£259£15
International Sportsperson where a certificate of sponsorship has been issued for over 12 months – main applicant and dependants£610£625£15
Temporary Work – Seasonal Worker, Religious Worker, Charity Worker, Creative Worker, International Agreement, Government Authorised Exchange and Youth Mobility Scheme – main applicant and dependants£244£259£15
Representative of an overseas business – main applicant and dependants£610£625£15
Global Business Mobility – Senior or Specialist Worker – up to 3 years – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£625n/a
Global Business Mobility – Senior or Specialist Worker – more than 3 years -main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£1,235n/a
Global Business Mobility – Graduate Trainee – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Global Business Mobility – Service Supplier – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Global Business Mobility – UK Expansion Worker – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Global Business Mobility – Secondment Worker – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Scale-up – main applicant and dependants (from 22 August 2022)n/a£715n/a
High Potential Individual – main applicant and dependants (from 30 May 2022)n/a£715n/a

Study – applications made outside the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Student – main applicant and dependants£348£363£15
Child Student£348£363£15
Short term student studying English language for more than 6 months but not more than 11 months£186£200£14

Optional premium services outside the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Priority Visa service – Settlement£573£573£0
Priority Visa service – Non-Settlement (Increased fee applicable from 10 May 2022)£220£250£30
Super Priority Visa service£956£956£0
User Pays Visa Application service£55£55£0
The provision of an immigration officer to provide any premium service relating to entry into or transit through the United Kingdom (per hour per officer)£77.40£77.40£0
International Contact Centre – Email Service (per query)£2.74£2.74£0
International Contact Centre – Telephone Helpline (per minute)£0.69£0.69£0

Optional premium services in the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Super Priority service£800£800£0
Expedited processing – Priority service£500£500£0
On-Demand service (Mobile Biometric Enrolment) (per hour per representative of the contractor providing the service)£650£650£0
The provision of an immigration officer to deliver any premium service, to a Government Department, relating to entry into or transit through the United Kingdom£57.33£57.33£0
The provision of an immigration officer to deliver any premium service, relating to entry into or transit through the United Kingdom (per hour per officer)£77.40£77.40£0
Premium status checks and advice – Administrative Officer (per minute)[footnote 3]£0.80£0.80£0
Premium status checks, advice or training – Executive Officer (inside office hours) (per minute) [footnote 3]£0.88£0.88£0
Premium status checks, advice or training – Executive Officer (outside office hours) (per minute) [footnote 3]£1.10£1.10£0
Premium status checks, advice or training – Higher Executive Officer (inside office hours) (per minute) [footnote 3]£0.97£0.97£0
Premium status checks, advice or training – Higher Executive Officer (outside office hours) (per minute) [footnote 3]£1.23£1.23£0

Premium services at the border

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Registered Traveller (Adult) – Yearly Subscription (per year)£50£50£0
Registered Traveller (Child) – Yearly Subscription (per year)£24£24£0
Registered Traveller – Registration of New Documents£20£20£0
Fast Track – Heathrow terminals 2, 3 and 4£5.20£5.20£0
Fast Track – Other ports of entry£3.00£3.00£0

Work – applications made in the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Innovator – main applicant and dependants£1,277£1,292£15
Start-Up – main applicant and dependants£493£508£15
Approval letter from a competent body in respect of an initial application for Global Talent£456£456£0
Global Talent – main applicant – where Approval Letter is required£152£167£15
Global Talent – main applicant – where Approval Letter is not required£608£623£15
Global Talent – dependants only£608£623£15
Graduate Route – main applicant and dependants£700£715£15
Tier 1 (Exceptional Talent) – dependants only£608£623£15
Tier 1 (Entrepreneur) – main applicant and dependants£1,277£1,292£15
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) – dependants only£493£508£15
Tier 1 (Investor) – main applicant and dependants£1,623£1,638£15
Skilled Worker, where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less – main applicant and dependants£704£719£15
Skilled Worker, where a certificate of sponsorship has been issued for over three years – main applicant and dependants£1,408£1,423£15
Skilled Worker, shortage occupation where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less – main applicant and dependants£464£479£15
Skilled Worker, shortage occupation where a certificate of sponsorship has been issued for over three years – main applicant and dependants£928£943£15
Skilled Worker – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less [footnote 2] – main applicant and dependants£232£247£15
Skilled Worker – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for over three years [footnote 2] -main applicant and dependants£464£479£15
Skilled Worker – Shortage Occupation – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less [footnote 2] – main applicant and dependants£232£247£15
Skilled Worker – Shortage Occupation – Health and Care Visa – where a certificate of sponsorship has been issued for over three years [footnote 2] – main applicant and dependants£464£479£15
Intra-Company Transfer, where a certificate of sponsorship has been issued for three years or less – main applicant and dependants (until 10 April 2022)£704£719£15
Intra-Company Transfer, where a certificate of sponsorship has been issued for over three years – main applicant and dependants (until 10 April 2022)£1,408£1,423£15
T2 Minister of Religion – main applicant and dependants£704£719£15
Intra-Company Transfer – Graduate Trainee – main applicant and dependants (until 10 April 2022)£482£497£15
International Sportsperson where a certificate of sponsorship has been issued for 12 months or less – main applicant and dependants£244£259£15
International Sportsperson where a certificate of sponsorship has been issued for over 12 months – main applicant and dependants£704£719£15
Temporary Worker -Seasonal Worker, Religious Worker, Charity Worker, Creative Worker, International Agreement Worker, Government Authorised Exchange Worker – main applicant and dependants£244£259£15
Representative of an overseas business – main applicant and dependants£704£719£0
Global Business Mobility – Senior or Specialist Worker – up to 3 years – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£719n/a
Global Business Mobility – Senior or Specialist Worker – more than 3 years -main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£1,423n/a
Global Business Mobility – Graduate Trainee – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Global Business Mobility – Service Supplier – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Global Business Mobility – UK Expansion Worker – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Global Business Mobility – Secondment Worker – main applicant and dependants (from 11 April 2022)n/a£259n/a
Scale-up – main applicant and dependants (from 22 August 2022)n/a£715n/a

Study – applications made in the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Student – main applicant and dependants£475£490£15
Child student£475£490£15

Other applications made in the UK

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Visitor Extension – main applicant and dependants£993£1,000£7
Leave to enter for persons in the UK who are liable to immigration detention£1,033£1,048£15
Leave to remain – Other£1,033£1,048£15
Hong Kong British National (In-country) for 30 months – main applicant and dependants£180£180£0
Hong Kong British National (In-country) for 5 years – main applicant and dependants£250£250£0
Retired person of independent means£1,949£1,964£15
Processing an application which is subsequently rejected as invalid£25£25£0
Indefinite leave to remain – main applicants and dependants£2,389£2,404£15
Biometric enrolment and / or re-use of recorded biometric information (the £19.20 fee is not payable for applications for indefinite leave or limited to remain or nationality)£19.20£19.20£0
TOC or Application for a document confirming identity and immigration or nationality status – limited leave to remain£161£161£0
Replacement Biometric Residence Card (issued under the EU Settlement Scheme)£56£56£0
Replacement Biometric Residence Permit£56£56£0
Travel Document – Certificate of travel – adult£280£280£0
Travel Document – Certificate of travel – child£141£141£0
Travel Document – Convention travel document – adult£75£75£0
Travel Document – Convention travel document – child£49£49£0
Administrative Review£80£80£0
Life in the UK test£50£50£0

Nationality

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Naturalisation [footnote 4]£1,250£1,250£0
Naturalisation British overseas territory citizens£1,000£1,000£0
Nationality registration as a British citizen – adult [footnote 4]£1,126£1,126£0
Nationality registration as a British citizen – child [footnote 5]£1,012£1,012£0
The arrangement of a citizenship ceremony (including the administration of a citizenship oath and pledge at the ceremony).£80£80£0
The administration of a citizenship oath, or oath and pledge where the oath, or oath and pledge, are not administered at a citizenship ceremony or by a justice of the peace.£5£5£0
Nationality registration – British overseas territory citizen, British overseas citizens, British Subjects, British protected persons – adult£901£901£0
Nationality registration – British overseas territory citizen, British overseas citizens, British Subjects, British protected persons – child£810£810£0
Renunciation of nationality£372£372£0
Certificate of Entitlement Nationality Right of Abode (In the UK)£372£372£0
Nationality review£372£372£0
Status Letter (Nationality)£250£250£0
Non-acquisition Letter (Nationality)£250£250£0
Nationality correction to certificate£250£250£0
Nationality – supply of a certified copy of a notice, certificate, order or declaration£250£250£0

Sponsorship

Fees categoryCurrent FeeNew fee from 6 April 2022 (unless noted in fee category)Fee Change
Premium Sponsor Service (12 months) Worker sponsor and Temporary worker sponsor – large sponsors£25,000£25,000£0
Premium Sponsor Service (12 months) Worker sponsor and Temporary worker sponsor – small sponsors£8,000£8,000£0
Premium Sponsor Service (12 months) Student sponsors£8,000£8,000£0
The expedited processing of a sponsorship management request made by a Worker sponsor or Temporary worker sponsor£200£200£0
Priority service for expedited processing of sponsor licence applications£500£500£0
Worker sponsor licence (large sponsor )£1,476£1,476£0
Worker sponsor licence (small sponsor)£536£536£0
Student sponsor licence£536£536£0
Temporary Worker sponsor licence£536£536£0
Worker and Temporary Worker sponsor licence (large sponsor)£1,476£1,476£0
Worker and Student sponsor licence (large sponsor)£1,476£1,476£0
Worker, Temporary Worker and Student sponsor licence (large sponsor)£1,476£1,476£0
Temporary Worker and Student sponsor licence£536£536£0
Worker sponsor licence (large sponsor), where sponsor currently holds a Temporary Worker and/or Student Sponsor Licence£940£940£0
Student sponsor basic compliance assessment£536£536£0
Sponsor action plan£1,476£1,476£0
Certificate of Sponsorship (CoS) for Skilled Worker, T2 Minister of Religion, Intra-company Transfer (until 10 April 2022), Intra-company Transfer Graduate Trainee (until 10 April 2022), Global Business Mobility – Senior or Specialist Worker (from 11 April 2022)£199£199£0
Certificate of Sponsorship (CoS) for Temporary Work route – including Global Business Mobility- Graduate Trainee, UK Expansion Worker, Service Supplier and Secondment Worker route, and Scale-up route£21£21£0
Certificate of Sponsorship (CoS) for International Sportsperson route – over 12 Months£199£199£0
Certificate of Sponsorship (CoS) for International Sportsperson route – for 12 months or less£21£21£0
Confirmation of Acceptance for Study (CAS) for student, child student£21£21£0